83 3423488
Dołącz do nas na:
RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO (Dz.Urz. UE 2016 L nr 119) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów jest Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Norwida w Białej Podlaskiej z siedzibą przy ul. Janowskiej 55, 21-500 Biała Podlaska, reprezentowane przez Dyrektora ks. Wiesława Mućkę.
  Z administratorem można kontaktować się pisemnie na adres: ul. Janowska 55, 21-500 Biała Podlaska, drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@katolickieliceum.pl lub telefonicznie pod numerem 83 342 34 88.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest p. Artur Chomiuk. Z inspektorem można kontaktować się pisemnie na adres: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 53/55, 21-500 Biała Podlaska, drogą e-mailową pod adresem: iod@kspbp.pl (wyłącznie w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych).
 3. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jakim w przypadku szkoły jest prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Szczegółowa podstawa prawna zbierania danych osobowych uczniów znajduje się w Prawie oświatowym, które nakazuje szkole prowadzenie odpowiedniej dokumentacji i zapisywanie w tej dokumentacji konkretnych informacji o uczniu i jego rodzicach.
 4. Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, dane osobowe uczniów szkoła przekazuje do „Systemu Informacji Oświatowej” prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Administratorem bazy danych SIO jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Dane uczniów przekazywane są również do szkół obwodowych oraz gmin, na terenie których uczeń zamieszkuje w celu potwierdzenia spełniania obowiązku szkolnego. Ponadto dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).
 5. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Czas przetwarzania danych osobowych uczniów jest ściśle określony w ustawach i rozporządzeniach dotyczących oświaty oraz w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Przykładowo Księga uczniów przechowywana jest wieczyście, arkusze ocen ucznia przechowywane są przez 50 lat od ukończenia szkoły, dziennik lekcyjny przechowywany jest przez 5 lat.
 7. Rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia przysługuje prawo dostępu do danych osobowych ucznia lub żądania ich sprostowania. Usunięcie danych ucznia, który chociaż na jeden dzień został przyjęty do szkoły nie jest możliwe.
 8. W ramach procesu edukacji dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie nauczania jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
 9. W trakcie przetwarzania danych w procesie nauczania nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące edukacji ucznia nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili uczniów.
 10. Rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Należy pamiętać, iż ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu nauczania.
 11. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym, aby uczeń mógł zostać przyjęty do szkoły.


KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORINGU WIZYJNEGO
DLA UCZNIÓW, RODZICÓW, PRACOWNIKÓW,
ORAZ INNYCH OSÓB WCHODZĄCYCH NA TEREN SZKOŁY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W informuję, że:

 1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Norwida z siedzibą przy ul. Janowskiej 55, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 342 34 88, e-mail: sekretariat@klobp.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@klobp.pl.
 3. Celem monitoringu jest:
  a) zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników, uczniów oraz osób przebywających na terenie obiektu) poprzez ograniczenie zachowań niepożądanych, zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu osób przebywających w obiekcie i jego bezpośrednim sąsiedztwie,
  b) zapewnienie oraz zwiększenie ochrony mienia KLO oraz ustalanie ewentualnych sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.),
  c) ograniczanie dostępu do obiektu osób nieuprawnionych i niepożądanych,
  d) zwiększenie bezpieczeństwa informacji prawnie chronionych,
  e) ochrona przeciwpożarowa obiektu.
 4. Szkoła nie wprowadza, lecz kontynuuje monitoring wizyjny, który funkcjonuje już kilka lat. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora: 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 108a Prawo oświatowe oraz art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa oraz podmiotom, z którymi KLO zawarła umowę powierzenia danych osobowych jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.
 6. Nagrania z monitoringu Szkoła przechowuje przez okres nie dłuższy niż 10 dni od dnia nagrania – a w sytuacjach spornych lub wymagających wyjaśnienia – przez okres nie dłuższy niż do czasu zakończenia postępowania.
 7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
 8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Skip to content