83 3423488
Dołącz do nas na:
Nauczanie zdalne
sobota, 24 października 2020

NAUCZANIE  W TRYBIE  ZDALNYM

 Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. Norwida w Białej Podlaskiej

Zasady obowiązujące od 26 października 2020 r.

 1. Wszyscy uczniowie KLO uczestniczą w zajęciach zdalnych od dnia 26 października.
 2. Podstawowym narzędziem służącym komunikacji uczniów i ich rodziców ze szkołą  jest w okresie obowiązywania edukacji zdalnej  dziennik elektroniczny.
 3. Wszelkie informacje, komunikaty, ogłoszenia (także materiały dydaktyczne, zadania itp.) kierowane przez dyrekcję KLO oraz nauczycieli za pośrednictwem dziennika elektronicznego będą  przekazywane każdorazowo najpóźniej do godz 20.00.
 4. Nakłada to na uczniów obowiązek systematycznego odczytywania  wiadomości wysyłanych przez  dziennik elektroniczny (przynajmniej raz dziennie po godzinie 20.00).
 5. Edukacja zdalna będzie realizowana w KLO podczas zajęć odbywających się w czasie rzeczywistym (oznaczone na planie  kolorem żółtym) oraz zajęć, które mogą być zaliczane na podstawie  odesłanych prac, przygotowanych projektów, innych wykonanych przez uczniów zadań.
 6. Zajęcia prowadzone w czasie rzeczywistym odbywają się przy użyciu wskazanej wcześniej przez nauczyciela aplikacji (Discord, Zoom, Teams czy innej).
 7. Możliwe jest wprowadzenie zmian w tygodniowym planie zajęć po  uzgodnieniu ich z uczniami oraz odnotowaniu w Librusie (w  Terminarzu). Zmiana nie może kolidować z innymi zajęciami.
 8. Podczas zajęć zdalnych nauczyciel ma obowiązek sprawdzić obecność i stan klasy odnotować w dzienniku elektronicznym.
 9. Nieobecność ucznia podczas zajęć zdalnych – wynikająca z przyczyn technicznych – powinna być usprawiedliwiana  u nauczyciela prowadzącego.
 10. Czas trwania jednej lekcji w formie zdalnej wynosi 30 minut. Może on ulec wydłużeniu lub skróceniu w zależności od zaplanowanych przez nauczyciela rozwiązań  dydaktycznych.
 11. Nauczanie zdalne ma służyć przede wszystkim wprowadzaniu nowej wiedzy z zakresu podstawy programowej oraz jej przyswojeniu i utrwaleniu (część tych zajęć może więc mieć formę  konsultacji, podczas których uczniowie zgłaszają nauczycielowi swoje pytania do zrealizowanego materiału).
 12. Kwestie dotyczące oceniania regulują przedmiotowe zasady oceniania. W sytuacji przedłużania się okresu nauki zdalnej konieczne mogą być korekty i uzupełnienia zasad oceniania  poszczególnych przedmiotów. Nauczyciel ma obowiązek o tych zmianach z wyprzedzeniem poinformować uczniów.

Plan lekcji obowiązujący na nauczaniu zdalnym ⇒ pobierz